Kurumsal

  • odak çevre mühendisliği

Çevre İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Sizlerden gelen sorular, özgünlüğünü kaybetmeden, cevaplanarak yayınlanmaktadır. Soru göndermek için lütfen tıklayınız.

Soru : Ek.2 Listesi Madde 13 kapsamında olan Araç Bakım ve Onarımı yapan işletmede;
# Atık su için belediyeden alınacak Deşarj Suyu Kalite Kontrol Belgesi Deşarj izninden muafiyeti sağlarmı.
# Aylık ortalama 200 kg tehlikeli atık oluşan tesiste geçici depolama izni almak gerekirmi değilse muafiyeti nasıl alırız
# Ayda ortalam 5-10 aracın boyandıgı boya vernik kabini için emisyon izin belgesi başvurusu yapmak gerkirmi değilse muafiyeti nasıl alırız.
# Bütün bu işlemlerden hepsi için muafiyet alabiliyorsak geçici faaliyet belgesi başvurusu yapmamız gereklimidir.

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar.

Cevap : Biz teşekkür ederiz. Sorularınızın cevapları aşağıdadır;
# İşletmeden kaynaklı atıksuyunuzu belediye kanalına deşarj ediyorsanız ve Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatınız var ise Deşarj İzni almanıza gerek yoktur.
# TAKY' ne göre aylık 1 (bir)ton ve üzerinde tehlikeli atık çıkışı söz konusu ise mevcut Tehlikeli Atık Depolama Alanınız için "Geçici Depolama İzni" almanız gerekmektedir. Tehlikeli atık miktarınız aylık 1 ton altında ise izin gerekmemektedir. Geçici Depolama İzni için dilekçe ve ekinde depolama alanı fotoğrafları ile atık beyan formunuzu koymanız yeterlidir. Başvurunuz sonrası denetim yapılır ve uygun görülür ise muafiyet alınabilir.
# ÇKAGİLHY göre 30 adet/ay altında araç boyama ve vernikleme yapan İşletmeler kapsam dışıdır. Boya fırınının anma ısıl gücü ve kullanılan yakıtta önemlidir. Enerji Endüstrisi başlığı altındaki işletmelere de girmiyor iseniz çevre izni kapsam dışı başvurusu evraklarını hazırlayarak il çevreye başvuruda bulunabilirsiniz. Kapsam dışı başvurusuna ilişkin evrak listesi ve ayrıntılı bilgiyi internet sitemizde bulabilirsiniz.
# Kapsam dışı başvurunuz olumlu sonuçlandığı durumda geçici faaliyet belgesi başvurusuna gerek kalmamaktadır.

Soru : Alüminyum ergitilmesi sırasında ortaya çıkan cürufların nerede nasıl bertaraf edildiğini ve bertaraf edilmesi için gereken şartların ne olduğunu bir öğrenci olarak merak ediyorum.

Cevap : Ergitme sonrası çıkan ocak cürufları “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında 10 10 03 atık kodu ile tanımlanmaktadır. Bu atık kodu tehlikesiz atık olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan yetkili lisanslı firmalara verilebilmektedir. Bu konuya ilişkin geri kazanım/bertaraf yapabilen yetkili bir firma var mıdır? Bakanlığın internet sitesinden Geri dönüşüm / bertaraf yöntemleri hakkında bu lisanslı firmalar ile ayrıntılı bilgi için görüşülebilir.

Soru : Firmamız OSB içerisinde iki ayrı parsele sahiptir. İki parsel arasında başka fir fabrika bulunmaktadır. Birinci parselde üretim ekipmanları bulunmaktadır ve atıklar bu alanda oluşmaktadır. İkinci parsel depolama amacıyla kullanılmaktadır.

Sorum şu; tesisi içi geçici tehlikeli atık depolama sahasını ikinci parsel sahaya kurabilirmiyiz. Atıkların birinci parselden OSB yoluna çıkarılıp ikinci parsele taşınmasında sıkıntı olu mu?

Cevap : Atıkların oluştuğu noktalara yakın yerlerde depolanması gerekmektedir. Bu nedenle üretimin olduğu tesis sahası içerisinde tehlikeli atık depolama alanı kurulmalıdır. 1. tesis sahası içerisinde depolama alanı için hiç imkanınız yok ise son çare olarak 2. sahaya kurmayı düşünebilirsiniz. Ancak uygun değildir görüş almanızı tavsiye ederiz.

Soru : Çalıştığım işletmede senelik yaklaşık 100 ton 2. kategori atık yağ, 15-20 ton atık akü, miktarını belirleyemediğim yağ varilleri (kontamine ambalaj)bulunmaktadır. atık yağları 20 tonluk tankerlerde türlerine göre ayrı ayrı biriktirip bertaraf ettiriyoruz. aküler ise kamyon kasası içerisinde ayrı bir yerde.tehlikeli atıklarla kontamine ambalajlar ise gelişi güzel depolanmaktadır. Senelik 12 tonu geçen atıklarım olduğu göz önüne alınırsa bunlar için tehlikeli atık depolama alanı ve mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluklarım nelerdir. Eğer gerekiyorsa tehlikeli atık depolama alanı için matbu bir örnek ya da taslak var mıdır? atıklarımla ilgili valiliklerle yazışma örnekleri ve hangi konularda yazı yazmam gerektiği konusunda bilgi verirseniz çok yardımcı olacaksınız. Şimdiden Teşekkürler.

Cevap : İşletmenizden çıkan tehlikeli atıklarınızı TAKY’ ndeki kriterlere uygun tehlikeli atık depolama alanlarında depolamanız gerekmektedir. Gelişi güzel depolama yapmanız kesinlikle yanlış olur. Yıllık 12 ton civarında tehlikeli atık çıkışınız söz konusu ise söylediğiniz gibi oluşturacağınız depolama alanı için bağlı olduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne başvurarak “Geçici Depolama İzni” almanız gerekmektedir. Depolama Alanının nasıl olması gerektiğine dair bilgileri ve fotoğrafları link olarak aşağıda bulabilirsiniz. Depolama İzni için tehlikeli atık depolama alanınıza ait fotoğrafları bir dilekçe ile İl Çevreye verilebilirsiniz. İl Çevre denetim yapar veya farklı bilgi, evrak talebini ortaya koyar ve gereğini yaparak izni alabilirsiniz.

Geçici Depolama İzni alan kurumların Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası yaptırması zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun için Hazine Müsteşarlığı’ ndan yetkili Sigorta şirketlerini internette araştırıp bulabilirsiniz, birçok sigorta şirketi bu işi yapmaktadır. İrtibata geçtiğinizde yönlendirme yaparak size bir poliçe hazırlıyorlar.

Tehlikeli Atık Toplama Alanı Kriterleri (İncele)

Tehlikeli Atık Alanı Şema (İncele)

Depolama Örnek Alanı (İncele)

Soru : Sayın ilgili ; Yayımlanan yeni yönetmelikleri göndermektesiniz. Bunun için teşekkür ederim. Çevre izni yönetmeliklerinde yaptığım inceleme sonucu kararsız kaldığım bir nokta bulunmaktadır. 29 Nisan 2009 tarihinde yayımlanan ve 24 şubat 2010 tarihinde revizyonu yapılan çevre izni yönetmeliğine göre firmamızın geçici faaliyet belgesi alması için başvurması gereken son tarih nedir? Bilgi vermenizi rica ederim.
# Firmamız OSB içerisinde kurulu olup, kanal bağlantı izni OSB müdürlüğü tarafından 2 yılda bir yenilenmektedir.
# 29.03.2011 tarihli A Grubu emisyon izni belgesi vardır.
# 09.04.2011 tarihli gürültü izninden muafiyet yazımız vardır.

Cevap :: Biz teşekkür ederiz. Web sayfamızda sorunuza geniş yer verilmiş bir link yer almaktadır. ÇKAGİLHY Geçici 1. madde kapsamında hareket etmenizin doğru olacağı düşüncesindeyiz.

Madde 2 ve Madde 14- (SKHKKY/ Ek: 30 Mart 2010 tarih 27537 sayılı RG.)

Tanımlar;

“j) Emisyon Ölçüm Raporu Geçerlilik Süresi: İlk ölçüm tarihi esas alınarak, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan işletmeler için emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi üç yılı,”

Teyit Zorunluluğu;

(1) İşletmeci, çevre izni ve/veya emisyon izni olan işletmeler için, emisyon iznine esas ölçüm raporunun tarihi esas alınarak, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre izin ve lisansına tabi işletmeler her üç yılda bir, izin anında öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını ve tesiste yapılan iyileştirmeleri rapor etmek zorundadır. Ölçüm raporu, standartlara uygun numune alma koşulları ve ölçüm metotları dikkate alınarak, emisyon ölçümleri yapılarak Ek-11’de verilen formata uygun hazırlanır. Raporun bir nüshası işletmede muhafaza edilir, bir nüshası da işletmenin bulunduğu Valiliğe sunulur ve Valilikçe değerlendirilir. Ek-1’de yer alan tesisler için emisyon ölçüm raporu, Valilik görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Ayrıca işletmeci/işletme sahibi tesiste yapılan iyileştirmeleri raporda sunmak zorundadır.”

“GEÇİCİ MADDE 2-(SKHKKY/ Ek: 30 Mart 2010 tarih 27537 sayılı RG.)

Emisyon izni almış işletmeler

(1) 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine, 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine, 22/7/2006 tarihli ve 26236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine ve 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine göre emisyon izin belgesini almış olan işletmeler Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi uyarınca faaliyetlerini sürdürürler.”

“GEÇİCİ MADDE 3- (SKHKKY/03 Temmuz 2009 tarih 27277 sayılı RG.)

Emisyon izni almamış işletmeler

(1) Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre emisyon izni alma yükümlülüğü bulunan ancak bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve 31/12/2007 tarihine kadar iş termin planı ile birlikte bu madde kapsamında yetkili mercie başvuru yapmış olan, hava kalitesi modelleme raporları ile birlikte ölçüm cihazlarının (istasyonlarının) alımı konusunda sipariş verildiğine dair bilgi ve belgeleri Valilik kanalı ile Bakanlığa sunan ve en geç 31/12/2008 tarihine kadar hava kalitesi ölçüm cihazlarının (istasyonlarının) alımına, montajına ve ölçümlere başlayan ve iş termin planları Bakanlıkça uygun görülen tesisler, tesis etki alanında Ek-2 de yer alan hava kalitesi sınır değerlerini sağlayarak faaliyet gösterecek şekilde her türlü önlemi almakla ve 31/12/2011 tarihine kadar iş termin planında yer alan işleri tamamlamak suretiyle emisyon izni almak için emisyon izin dosyası hazırlayarak yetkili mercie başvurmakla yükümlüdürler. 31/12/2008 tarihine kadar sürekli hava kalitesi ölçüm cihazlarının (istasyonlarının) montajını tamamlamamış ve/veya ölçüm işlemlerine başlamamış olan tesisler bu madde kapsamında değerlendirilemez.

(2) Bu tesisler faaliyetlerini yukarıda belirtilen süreler içinde, tesis etki alanında Ek-2 de yer alan hava kalitesi sınır değerlerinin sağlanması ve hava kalitesinin ölçüm cihazları (istasyonları) ile sürekli izlenmesi ve ölçüm sonuçlarının kayıt altına alınması Valiliğe düzenli bildirimde bulunulması koşulu ile iş termin planlarına bağlı olarak sürdürebilir.

(3) Tesis etki alanında Ek-2 de yer alan hava kalitesi sınır değerleri sağlanamadığı takdirde 23, 30, 31 ve 32 nci maddede yer alan hükümler uygulanır. Hava kalitesi ile ilgili kritik koşulların ortaya çıkması halinde 29 uncu madde ile ilgili hükümler geçerlidir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen sürelerde iş termin planı hazırlayarak yetkili mercie sunan ve hava kalitesi ölçümlerine başlayan tesisler iş termin planlarına uygun olarak faaliyet göstermelidir.

“GEÇİCİ MADDE 4- (SKHKKY/03 Temmuz 2009 tarih 27277 sayılı RG.)

Emisyon izin belgesi geçerlilik süresi

(1) Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine göre emisyon izin belgesi alan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre emisyon izni alacak tesislerin belgeleri 13 ve 14 üncü maddede yer alan hüküm ve esaslara uygun olmak kaydıyla 1/1/2014 tarihine kadar geçerlidir.

“GEÇİCİ MADDE 5- (SKHKKY/ Ek: 30 Mart 2010 tarih 27537 sayılı RG.)

1/4/2010 tarihine kadar emisyon izin başvurusu yapılan dosyalar

(1) 1/4/2010 tarihine kadar emisyon izin başvurusu dosyası hazırlanarak yetkili mercie başvuru yapan işletmecilere ait emisyon iznine esas dosyaların, 1/4/2011 tarihine kadar emisyon izin sürecinin sonuçlanmaması durumunda emisyon izin dosyası iade edilir. Bu durumda Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında başvuruda bulunur.”

“GEÇİCİ MADDE 1- (ÇKAGİLHY/29 Nisan 2009 tarih 27214 sayılı RG.)

Mevcut izin ve lisansların geçerliliği

(1) Mevcut işletmeler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ilgili mevzuat kapsamında ayrı ayrı almış oldukları izin veya lisanslarından, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra geçerliliği ilk bitecek olanın süre bitiş tarihinden en az otuz gün önce bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur.

(2) Çevre izin ve lisansları süresiz olanlar ise, bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur. Ancak bu işletmelerden ilk defada ücret alınmaz.

Soru : Çalıştığım firmada tehlikeli atıklar depolanıyor fakat bertaraf edilmiyor.Depolama sistemide bildirimli değil.bu durumda firma atıklarını sağlık bakanlığına bildirmemiz için nerden başlamalıyız ve bertaraf edilmesi için hangi firmalar uygundur. Nasıl bi yol izlemeliyiz ? Teşekkürler.

Cevap :Tesisinizde çıkan tehlikeli atıkları uygun bir depolama alanında biriktirmeniz veya konteynırlar içerisinde muhafaza etmeniz gerekmektedir. Biriken atıklarınızı da atık kodlarına göre Bakanlıkça yetkilendirilmiş lisanslı firmalara vermeniz gerekmektedir. Yapacağınız çalışmada öncelik sırası şu şekilde olmalıdır;
# Tesisinizden çıkan tehlikeli atıkları tespit edilmesi.
# Atıkları "Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında değerlendirip atık kodlarını tespit edilmesi.
# Bakanlık internet sayfasından belirlediğiniz atık kodlarını alabilen lisanslı ve dilerseniz size yakın olan firmalarla görüşerek, atıklarınızı UATF karşılığı vermeniz.
# Her atık gönderimi sonrası tarafınızda kalan ulusal atık taşıma formlarının ilgili nüshasını dilekçe ekinde çevre ve şehircilik il müd. vermeniz ve sizde kalan nüshaları mutlaka muhafaza etmelisiniz.

Bu çalışmalar yapılmaya başlandığında işletmenizde atıklarla ilgili düzenin oturduğunu sizlerde göreceksiniz.

Soru : Danışmanı olduğumuz hastanelerde atık yönetiminde bazı sorunlar yaşamaktayız.
# Röntgen bölümünden çıkan film banyo sularının atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmeliğinin atık listesindeki kodunu belirlemede muallaktayız.(danışmanı olduğumuz bir hastane TABS'ne girişinde 09 01 04 * (sabitleyici solusyonlar) olarak bildirimin yapmıştır, diğer bir danışmanı olduğumuz hastane ise TABS'ne 09 01 06*(fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasında oluşan gümüş içeren atıklar) olarak bildiriminin yapmıştır.)
# Farmasötik atıkların atık yön. genel esaslarına ilişkin yön. kodunu belirlemede de sorun yaşamaktayız.
# Bitmiş ilaç cam şişeleri tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalaj atığı olarak mı değerlendirilmesi mi gerekir yoksa tehlikeli kabul edilmeyip doğrudan ambalaj geri dönüşüm kutularına mı atılmalıdır ?
# Labaratuvarlarda kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin ambalajları atık yön. genel esaslarına ilişkn yön. 15 01 10( tehlikeli madde kalıntıları içeren ve tehliklei maddelerle kontamine olmuş ambalajlar) kısmına girer mi ?

Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :Sorularınızın cevapları aşağıda belirtilmiştir.Yoğunluktan dolayı ayrıntıya giremediğimiz için özür dileriz.
# Röntgen Banyo Suları Atık Kodu: 09 01 03* (Çözücü Bazlı Banyo Solüsyonları)
# Farmasötik atıklar: 18 01 09 (18 01 08 dışındaki ilaçlar)
# Bitmiş ilaç cam şişeleri: İlaç şişeleri tehlikeli maddelerle kontamine olmamak kaydıyla cam ambalaj olarak ele alınmalıdır.
# Tehlikeli kimyasallarla kotamine ise evet girer. Ancak herhangi bir nedenle insan kanı bulaşmış ise tıbbi atık olarak ele alınmalıdır.

Soru : Çevre izin ve lisans belgesini aldıktan sonra çevre mühendisine gerek varmıdır ayrıca belgeyi aldıktan sonra 5yıl lık süresi dolduktan sonra yenilemek için il çevre ve orman müd. ne biz kendimiz başvurabilirmiyiz yoksa çevre mühendisimi ilgilenecek bu konuyla da ?

Cevap :Çevre Mühendisi ifadesi ile Çevre Görevlisi belgesine sahip olan çalışanınız veya Çevre Danışmanlık firması ile yapmış olduğunuz sözleşme neticesi Danışmanlık firması çalışanı olan çevre Görevlisi belgesine sahip kişiyi kastediyorsunuz. Çevre Danışmanlık hizmeti İzin veya Lisans olarak görülmemelidir. Web sayfamızın mevzuatlar kısmına bakmanız konunun derinliğini görmenize yardımcı olacağı gibi firmanızın yaşamı boyunca Çevre Görevlisi çalıştırması veya Çevre Danışmanlık firması ile sözleşme yaparak tarafınıza ataması yapılan Çevre Görevlisi ile çalışmasının çok değerli ve zorunlu olduğu anlaşılacaktır.

* Çevre Görevlisi nasıl olunacağı, Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 5. maddesinde verilmiştir.
* Aynı yönetmeliğin 7. maddesinde ise kimlerin Çevre Görevlisi çalıştırmak veya bu hizmeti Çevre Danışmanlık firmalarından almak zorunda olduğu verilmiştir.

Çevre görevlilerinin yükümlülükleri ;

* (1) Çevre yönetim birimi ya da tesis veya faaliyette çalışan çevre görevlisi;
* a) Tesis veya faaliyet bünyesinde;
* 1) Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,
* 2) Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,
* 3) Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,
* 4) Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,
* 5) Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,
* b) Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,
* c) İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,
* ç) Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;
* 1) Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,
* 2) İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,
* d) Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla, yükümlüdür.

Soru : Yeni mezun olmuş bir kimyagerim, şuan çalışmakta olduğum çevre analiz şirketinde VOC analizleri yapıcam ancak çok fazla bir bilgim yok, GC\'de VOC analizi hakkında biraz bilgi verirmisiniz, Çok teşekkürler saygılarımla.

Cevap :İlginç soru oldu. Çalıştığınız şirket ile görüşün izin alabilirseniz staj için başvuru yapın cihazı ve deney yapmayı öğrenmenizi sağlayabiliriz ancak uzun soluklu bir iş bu validasyon çalışmaları falan üstünüzde bilen bir kişi yok ise kısa sürede öğrenmeniz kolay olmaz belki ama burada çalışan deneyimli meslektaşlarını tanıma şansınız olur ve tıkandığınız yerlerde arayabilme imkanı yakalarsınız.

Soru : Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği ile ilgili gelen sorular üzerine özet bilgiler verilmiştir.

Cevap : Arkadaşlar, Atık Yağlar ve ÖTL bu tebliğ kapsamında değerlendirilmiyor.

* Kabul edilecek atık içeriğinde radyoaktif madde tespiti maksadıyla tesis girişine radyasyon paneli kurulur.
* Ara depolama tesislerinde depolama süresi 1 yılı geçemez. Gerekli hallerde süreyi Bakanlık uzatabilir.
* Ara depolama tesisleri patlayıcı ve radyoaktif atık depolayamaz.
* Ara depolama tesisleri, geri kazanım/bertaraf tesisleri ile yıllık protokol yapmak zorundadır.
* Ara depolama tesisleri, her yıl mali sorumluluk sigortası yapmak zorundadır.
* Ara depolama sahasının mülkiyeti işletmeciye ait değil ise en az 5 yıl süre ile kiralanmalıdır.
* En az 500.000,00-tl kesin ve süresiz teminat mektubu Bakanlığa sunmak zorunluluğu vardır.
* Atık ara depolama tesisinin kapalı alanı en az 1.000 m olmalı, açık ve kapalı depo alanları sızdırmazlık sağlamalı. Tesise dışarıdan insan girişi engellenmeli. Bitki örtüsüne uzaklığı en az 10 m olmalı.
* Depo alanının bina yüksekliği tek kat ve en az 5 m olmalı. En az 25 cm beton olmalı geçirimsizlik sağlanmalı. İki kapalı alan arası en az 3 m olmalı.
* Sıvı atıklar IBC gibi uygun ambalajlarda depolanmalı. Aksi durumda güvenliği sağlanmış tank çiftlikleri oluşturulmalı (TS 4943 standardı)
* Yangın söndürme 2 madde ile belirlenmiş ciddi hükümler içeriyor. Otomatik sistem kurmak gerekiyor./li>
* İlk yardım, kişisel korunma ve acil durum planları olmak zorundadır.
* Velhasıl Haliç Çevre olarak, ara depolama tesisi yerine geri kazanım tesisi tavsiye edilir karar girişimcinindir.

Soru : Değerli arkadaşlar aynı konu ( Su Kirliliği kontrolü Yönetmeliği ) ile ilgili sorulan sorulara tek cevap verilecek;

* Hastanenizde laboratuar ve ameliyathane atıksu oluşuyor ancak iski bağlantı izni vermiyor demişsiniz.
* Atıksu oluşuyor/çıkıyor fakat tekrar proseste kullandığını söylüyorsunuz.
* İski kanalına deşarj ediyorum arıtmaya gerek var mı? ve izin nasıl alabilirim diyorsunuz.
* Vs.

Cevap : Toplu cevaplar aşağıda verilmiştir;

* Hastaneniz için iski bağlantı izni vermiyor ise, nedeni ile vermediğine ilişkin bir yazı verebilir. Ya da atık suların nasıl bertaraf edildiğini açıklayıcı bir rapor ve UATF’ ler İl çevreye sunulabilir.
* Oluşan atıksu tekrar proseste kullanılıyor ise bu durum bir taahhütname verilerek çözülebilir diye düşünüyoruz.
* Sizin durumunuza, iski ziyaret sonrası karar veriyor. Görüş için başvuru yapın ltf.
* Değerli arkadaşlar İdari usuller tebliğini okuyalım ltf. İzinler konusu ile ilgili bilgiler burada var.
* Çevre izinlerinde 1 adet 24 saatlik kompozit numune sonucu ile en az 3 saatlik numune sonucunun aritmetik ortalamasının deşarj kriterlerini sağlaması gerekmektedir.
* Denetimlerde 2 saatlik kompozit numuneler esas alınır.
* Arıtması bulunan firmalar günlük debi değerlerini kontrol etmelidir..

Soru : Öncelikle böle güzel bir web sitesinden bizleri aydınlattığınız için tesekkur ederiz. Arıtma tesisi bulunmayan yada çalıştırmak isteyene endüstriyel işletmeler işletme atıksularını belediyelerin kanalizsyon sistemine bağlatmak istiyorlar,(bağlantı kalite kontrol izin belgesi) bu bunun için skky nin tablo 25 i dışında bir kısıtlama warmı . Bu belgeyi vermek için belediyenin ne yapması gerekiyor? Firmalardan ücret alınıyor mu ?Teşekkürler.

Cevap : Öncelikle web sayfamız hakkınızdaki güzel düşünceleriniz için teşekkür etmek isteriz. Kanala Deşarj standartları Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo. 25 ‘ deki sınır değerlerle sınırlıdır. Limit değer anlamında başka sınır değer bulunmamaktadır. Size basit şekilde su ve kanalizasyon idareleri tarafından bağlantı ruhsatı alacak kurumlara uygunlanan işlemleri aşağıda veriyoruz. .

* Belediyeler atıksu kaynağından uygun gördüğü aralıklarda örnek almak, ölçüm yapmak veya yaptırmak suretiyle deşarjın uygunluğunu araştırır.
* Ön arıtma veya arıtma yaptırma zorunluluğu olan kurumların kurup- işletmekte oldukları arıtma tesisinin uygunluğunu tespit eder.
* Bağlantı ruhsatı alacak olan kurumların KÖP borcunu sorgular.
* Kanala bağlantı ruhsatı kapsamında yapılan başvurulara istinaden denetimler düzenler.

Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği’ nde belediye su ve kanalizasyon idaresi olarak üzerinize düşen sorumlulukları bulabilirsiniz.

Soru : 120109 ve 120118 kodlu atık üreten bir firmayız.Bu durumda atıkların taşınması için mali sorumluluk sigortası yaptırmalı mıyız?

Cevap : “Atık Yönetimi Genel Esalarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında değerlendirme yapılması gerekiyor. Sanıyorum ki sizde bu atık kodlarını bahsettiğimiz yönetmelikten belirlediniz. Bahsettiğiniz 120109* atık kodu (Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları) ile 12 01 18* (Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları) tehlikeli atık kapsamında girmektedir. Ancak sorunuz mevcut durumunuzu tam anlatmadığı için net cevap verilemiyor.

* Tesisinizden çıkan tehlikeli atık miktarınız aylık 1000 kg ve üzerinde ise Tehlikeli Atık Depolama Alanınız için Geçici Depolama İzni almanız gerekmektedir. Geçici Depolama İzni almış olan tesisler mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
* Geçici Depolama İzni gerektiren bir durumunuz yok ise atık üreticisi olarak sigorta yaptırmanıza gerek yok diye düşünüyoruz. Taşımayı yapacak olan lisanslı firmalar bu sigortayı aşağıda verilen madde gereği yaptırmak zorundadır.

Mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü

MADDE 12 – (1) Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar, faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karşı ilgili yönetmelik ile belirlenen esaslara göre tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kurum, kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler için izin verilmez.

Soru : 3 tane farklı vergi numarasına sahip ek2 giren tesis var ve bu tesislerde çevre yönetim birimi kurarak bu birimde 2 kişi olmak kaydıyla bakanlıkdan izin alınabilirmi?Çevre yönetimi birimi nasıl oluşturulur ?Bu tesislere bakarken herhangi bir yerden işe başlama gibi bir durum olabilirse olursa sigortası yatabilirmi ?

Cevap : Tesisleriniz farklı vergi numaralarına sahip ise farklı çevre birimlerinin kurulması gerekmektedir.ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK Madde.8.2’ ye göre; Aynı vergi numarasına sahip tesis veya faaliyetler, tek çevre yönetim birimi ile de çevre yönetim faaliyetlerini yürütebilir.

* Çevre Yönetim Birimi en az 2 kişiden oluşmalıdır. Bu iki kişiden en az bir tanesinin çevre mühendisi veya çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve üzeri eğitim almış çevre görevlisi olması ve işletmenizde sürekli olarak istihdam edilmesi gerekmektedir.
* Tesisinize ait yazılım portalından giriş yaptığıınızda çevre görevlisi ekleme bölümünde çevre ortak birimini seçmeniz ve orada portalın yönlendirmeleri doğrultusunda başvuruyu online olarak tamamlamanız yeterlidir. Yapılan başvurunun Bakanlık tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu nedenle başvuruyu yaptıktan sonra sürekli sistem üzerinden kontrol etmeniz gerekmektedir.

Soru : ÇED başvuru dosyasının hazırlanması gerekli kararında, kapasite raporunda belirtilen/belirtilecek artış mı dikkate alınır, yoksa 3 vardiya 300 gün çalışma ile üretilecek miktar mı? Teşekkürler.

Cevap : Kapasite raporu dikkate alınır.Sorunuz tam anlaşılamıyor ancak şu bilgilere dikkat edilmesinde yarar var.

* ÇED ile ilgili kapasite artışına dair başvuru yapacak iseniz, sadece kapasite artışını kapsayan bir ÇED başvuru yapmanız gerekiyor.
* İlk defa ÇED başvurusu yapıyor iseniz kapasite raporunuzdaki üretim kapasitenizin tamamını kapsayan bir başvuru yapmanız gerekiyor.

Soru : Yerel yerleşim yerlerinde gürültü kontrolünden ve denetlemesinden kimin sorumlu olduğunu nasıl öğrenebilirim ?

Cevap : İl çevre müdürlüğünden öğrenilebilir.Yetki devri yapılmış ise belediye bakar, yapılmamış ise il çevre bakar.

Soru : Forkliftlerimizde kullandığımız akülerimizi şarj ederek tekrar kullanıyoruz. Mühendisimiz yönetmelik gereği atık aküler sorun olur diyor.

Cevap : Forklift akülerinizi şarj eden yerlerde şarj ettirebilirsiniz. Bu durum 3, 4 defayı aşmamalı ve sonrasında ilgili yerlere teslim edilmelidir. Kullanımda olan değil, kullanılmayan aküleriniz atık akü hükmündedir. Dolayısı ile atık aküleriniz ilgili yerlere gönderilmez ise sorun olur.

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ihtiyaç duyulacak bilgiler;

* Atık akülerinizi akü satan yerlere verebilir. Karşılığını depozito kullanabilirsiniz.
* Atık akülerinizi geçici depolama alanlarına UATF düzenleyerek verebilirisiniz.
* Geçici depolama alanlarında atık akümülatörler 90 günden fazla tutulamaz.
* Tehlikeli atık beyanlarınızda 20 01 ile başlayan atık kotlarını tercih etmelisiniz.
* Atık akümülatör geçici depolama alanları ve akümülatör taşıma araç izni İl Çevre Müdürlükleri tarafından verilir.
* Atık akümülatör taşımak isteyen gerçek veya tüzel kişilere taşıma lisansı verilir. Yeni araç/araçlar eklendiğinde lisans güncellenmelidir. Bu lisans devredilemez ve 3 yıl geçerlidir. Şoförlerin ADR’ leri mutlaka sorgulanmalıdır.
* Ülkemizde pil üreten ve bertaraf eden firma yoktur. Şarj edilebilen piller yurtdışına geri dönüşüm için gönderiliyor. Şarj edilemeyen piller ise ülkemizde depolanıyor.
* Atık pil taşıyacak araç ve firmalar için lisans alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, atık pillerin kapalı kasa kamyonetlere yerleştirilmiş asgari 210 lt HDPE fıçılarda taşınması zorunludur.
* Atık pil ve atık akümülatör taşıyacak araçların renginin kırmız olması, araçların üzerinde ‘’Atık Pil Taşıma Aracı’’ ‘’ Atık Akümülatör Taşıma Aracı’’ yazması zorunludur.

Soru : Bir miktar atık yağ tehlikeli atık çıkışımız oluyor. İl Çevre Müdürlüğü bizden bu atıklarımız için tehlikeli atık depolama alanı istiyor. Ancak yapı izni konusunda büyük sorun yaşıyoruz. Çivi çakma şansımız olmadığı halde karşı karşıya kalmış olduğumuz bu durumu nasıl bitirebiliriz.?

Cevap : İl Çevre Müdürlüğü mevzuat kapsamında ve güzel bir yaklaşım ortaya koymuş siz bu işi bitirmeye değil emri yerine getirmeye çalışmalısınız çünkü cezalar çok ağır bilginize. Sorunuza Pratik Çözüm; Tehlikeli Atık Depolama alanı, izinli yapı şeklinde olamıyor ise. Etrafı ve ağzı sıkıca kapalı sızdırmazlık sağlanmış konteynırlar kullanılabilir. Ancak zeminin beton olması ve sızıntıyı toplayacak bir zemine (eğimli) oturtulmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. (mail adresinize örnek tehlikeli atık depolama alanı resimleri ve sağlanması gereken şartlar gönderilmiştir.)

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hakkında ihtiyaç duyulabilecek bilgiler;

* Analiz raporlarında tehlikelilik durumu anlaşılamıyor ise İl Çevre Müdürlüklerinden görüş sorulabilir.
* Atık yağ taşıma araçlarının lisanslı olmasına dikkat edilmelidir.
* UATF üretici, taşıyıcı, alıcı şeklindedir. Yeşil nüsha dilekçe ekinde İl Çevre Müdürlüğüne teslim edilmelidir. Kırmızı nüsha dosyalanarak muhafaza edilmelidir.

Soru : Ömrünü tamamlamış araç teslim yerleri için lisans aranmalı mı?

Cevap : Hayır, Ömrünü tamamlamış araç teslim yeri lisansa tabi değildir. Kayıttan düşme ve bertaraf formu buradan temin edilmektedir. Formlar ilgili teslim yerlerine İl Çevre Müdürlükleri tarafından verilir. Araç sahipleri bu formu doldurulduktan sonra Emniyet Müdürlüklerine teslim eder.

Sorunuz dışında ancak ilgili mevzuat kapsamında ihtiyaç duyulabilecek diğer bilgiler;

* Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik; Teslim yeri, Geçici depolama tesisi, İşleme tesisi ve Bertaraf tesisi şeklinde dört grup belirler.
* Teslim yeri ile ilgili cevap yukarıda verilmiştir.
* Geçici depolama tesisi; Sökme ve arındırma yapılan yerlerdir.
* İşleme tesisi; Kesme ve parçalama yapan yerlerdir. Çıkan atıkları bertaraf tesisine gönderir.
* İşleme tesisi 30 gün içinde arındırılanları bertaraf tesisine göndermek zorundadır.
* İşleme tesisi 14001 belgesi almalıdır.
* Çevre Danışmanlık Firmaları ve Çevre Görevlileri için örnek ÖTA Soru Listesi

Soru : Efendim 99 kodlu atık için çok şey söyleniyor ancak biz atık durumumuzu bi türlü netleştiremedik. Ne yapmalıyız?

Cevap : 99 kodlu atık için Çevre Bakanlığımızdan izin alınması gerekmektedir. Bir yazı ile durumu anlatır başvuru yapılmalı ve izin mahiyetinde bir yazı alınmalıdır.

Sorunuza binaen, Atık Yönetimi Genel Esaslarına ilişkin Yönetmelik hakkında ihtiyaç duyulabilecek diğer bilgiler;

* Ek 3A ve Ek 3B analizleri tehlikelilik analizi olup, TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır.
* Ek 11 A analizi düzenli depolama alanına alınıp alınmayacağını gösteren analizlerdir.
* 1. Sınıf, 2. Sınıf ve 3. Sınıf depolama alanına uygundur şeklinde bir ifadenin tarafınıza sunulan raporlarda yazılı olması gerekmektedir.
* Ürününüz şayet tasarlanmış olduğu amaç için kullanılmaya uygun değilse (özelliğini yitirmişse) veya başka sebeplerden dolayı kullanılamıyorsa atıktır.
* Üretim aşamasının parçası ise (üretim hatası)- hedef odaklı ise- defolu ürün ise ATIK DEĞİLDİR. Kullanılmayacak durumda ise/ piyasası yoksa atıktır.
* Efendim her yıl yenilenen Dış Ticaret tebliğini okuyunuz lütfen.
* Atık Çerçeve Direktifini okuyunuz lütfen

Soru : Kuruluş öncesi ÇED Belgesi almayan/alamayan bir firmayız. ÇED başvurusu yaptığımız durumda faaliyet durdurma kararı verileceği söyleniyor. Bu durum karşısında ne yapmalıyız.

Cevap : ÇED (Görüşü) Belgesi olmadan faaliyet gösteren firmalara, faaliyet durdurma kararı verilmektedir. Ancak belge alımı sonrasında faaliyete başlamasına izin verilmektedir. (madde.19a) Ayrıca 26 Nisan 2006 sonrası faaliyete başlamış iseniz ÇED görüşünüz olmadığı için firmanıza proje bedelinin %2’ si oranında ceza uygulanır.

Sorunuza binaen, ÇED hakkında ihtiyaç duyulabilecek diğer bilgiler;

* ÇED dosyanız içerisinde verilmesi muhtemel taahhütler bir sene içinde denetim erki tarafından izlemeye alınır. Gerçekleştirilmeyen her taahhüt için ayrı ayrı para cezası uygulanır.
* ÇED dosyanızda verilmesi muhtemel taahhütlere uygun hareket edildiğinin tespit edilmesi durumunda dosyanız kapatılır.
* ÇED görüşü sonrasında olası kapasite artışı durumunda mutlaka görüş almak gerekir. Bu durumun ihmali ve denetim erki tarafından tespit edilmesi halinde faaliyet durdurulur. İdari para cezası verilir ve ÇED sürecinin başlatılması istenir.
* ÇED görüşü için kapasite artışı konusunda oran söz konusu değildir. Mutlaka görüş almak gerekir.
* İmar değişikliği, adres değişikliği, üretim alanı değişikliği gibi durumlarda ÇED görüşü yeniden alınmalıdır.
* 1993 yılı öncesi faaliyete geçen firmalar için ÇED muafiyeti devam etmektedir.

Soru : Uygulamanızı çok beğendim, baştan bu hizmet için teşekkür ederim. Çevre Danışmanlık firmaları Çevre Denetim yönetmeliği gereği aynı vergi numarası altında bir çok şubesi olan bir firma ile Çevre Yönetimini Üstlenmek üzere yaptığı sözleşme kapsamında ilgili firmanın her şubesine Çevre Görevlisi atamalımı yoksa firma merkez vergi numarasına tek bir Çevre Görevlisinin tesis Ek-2 ise 1 gününü Ek-1 ise 2 gününü bağlamak yeterli olurmu?

Cevap : Çevre danışmanlık firmaları, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ kuran sanayi kuruluşları gibi hareket edemez. Mevcut mevzuat gereği her bir tesis için Çevre görevlisi ataması ve aylık rutin ziyaretler yapılarak raporlanmalıdır. Bilindiği üzere Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek listelerinde yer alan faaliyet veya tesisler çevre yönetim birimi kurabilir. Kurulan Çevre yönetim birimi bakanlıktan onay alır. Birden fazla tesis veya faaliyetten sorumlu olan çevre yönetim birimi sorumluluk alanlarını bakanlığa bildirir.

Soru : Tehlikesiz ve İnert Atıklarla ilgili ocak ayı sonuna kadar online bildirim yapılması gerektiği tebliğde yer almakta. Ancak kod- şifre alımı nasıl olacak, online bildirim için bakanlık sitesinde bir link yok.

Cevap : Bu durumda yapılacak çalışmanın bir örneği dilekçe ekinde bağlı bulunduğunuz il müdürlüğüne verilebilir.

Soru : Bugüne kadar atıklar ile ilgili hiçbir kayıt tutulmadı. Ancak bundan sonra mevzuatlar kapsamında çalışacağım. Bildirimleri bu durumda nasıl yapacağız.

Cevap : UATF olmadan miktarlar konusunda bilgi veremezsiniz. Sadece iletişim bilgilerinizi yazarak bildiriminizi yapmanız uygun olacaktır. Sonrasında mevzuatlar kapsamında çalışmalarınızı sağlıklı takip ederek bildirimleriniz yapılabilir.

Soru : İki ayrı ticaret sicil gazetesi olan ve karşılıklı olmamıza rağmen farklı adres olarak faaliyet gösteren iki firma gibiyiz ne yapmalıyız.

Cevap : Firmalar aynı üretimin birbirini tamamlayan entegre tesisleri ise tek bir firma gibi düşünülmelidir.

Soru : Ambalaj atıklarımız için bir şubemiz kod ve şifre almıştır. Bu durumu diğer şubelerde de aynen uygulamak gerekiyor mu?

Cevap : Hangi Çevre İl müdürlüğü olduğuna bakılmaksızın diğer şubeler için de aynı kod ve şifre kullanılabilir. Yalnız bu durumu diğer şubelerinizin bulunduğu Çevre İl Müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. Yanı sıra bildirimler yapılırken ‘’ambalaj atıklarınız’’ her şube için değil toplam olarak bildirilmelidir.

Soru : Merkez ve şube şeklinde faaliyet göstermekte olan fabrikamızda kullanılan 1. kategori atık yağ kullanım sonrası şubeye gönderilmektedir ve şubede kullanılan atık yağımız 3. kategori atık yağ olarak çıkmaktadır. Uygulamada sorun var mı?

Cevap : Merkez fabrika ve şube arası nakil işlemi (taşıma) lisanslı firmalarca yapıldığı durumda uygundur.

Soru : Yapmış olduğumuz iş gereği sadece kendi ürünlerimiz için ambalaj üretimi yapıyoruz bu durumda üretici değil piyasaya süren olduğumuz doğrumudur.

Cevap : Sadece kendi ürünlerinizi piyasaya sürmek için dahi olsa doğru değildir. Bildirimleriniz ambalaj üreticisi ve piyasaya süren olarak 2005 yılından bu güne yapılmalıdır.

Soru : Ambalaj almıyorum ve üretmiyorum tesisime gelen atık ürünleri işleme tabi tutuyor sonrasında gelen malın ambalajını kullanarak piyasaya sürüyorum ne yapmalıyım.

Cevap : Bu ayırıma bakılmaksızın bir şekilde piyasaya süren olduğunuz düşünülmektedir. Ek 5 formunu doldurmanız gerekiyor.

Soru : Tesisimize gelen kutulu ürünler bazı işlemler sonrası tarafımızca etiketlenerek kullanılıyor. Uygun mu?

Cevap : Sorunuz net değil anlaşılamadı ancak yapmış olduğunuz şey kesinlikle doğru değil, kesinlikle yasak.

Soru : Ambalaj kod ve şifre dilekçesinin bir formatı var mı?

Cevap : Evet var. Bir ayrıntı mutlaka dilekçeye mail adresi de yazılmalıdır.

Soru : Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası bizi kapsıyor mu?

Cevap : Yapmış olduğunuz iş açık değil sizin kim olduğunuzu bilemeyiz. Ancak genel bilgi olması adına mevzuat emri olan maddeyi aynen veriyoruz.

Mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü

MADDE 12 – (1) Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar, faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karşı ilgili yönetmelik ile belirlenen esaslara göre tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kurum, kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler için izin verilmez.

Soru : Ambalaj atığı ile ilgili son ürünün uygunluğu nedir?

Cevap : TSE’ den alınan belgedir. TSE ye götürülen ürün örneği ve diğer talepleri karşılanarak başvuru yapılarak alınır.

Soru : Revir bölümümüzde tıbbi atık çıkışımız yok tamamen sevk usulü ile çalışıyoruz bildirim şartı var mı?

Cevap : Tıbbi atık çıkışı söz konusu değilse bu durumu dilekçe ile bildirmek gerekmektedir.

Teknik Uygunluk Rapor Formatları

* Atık Yağ/Teknik Uygunluk Raporu İçin
* Bitkisel Atık Yağ/Teknik Uygunluk Raporu İçin
* Atık Pil ve Akümülatör/Teknik Uygunluk Raporu İçin
* Ömrünü Tamamlamış Lastik/Teknik Uygunluk Raporu İçin
* Tıbbi Atık Sterilizasyon/Teknik Uygunluk Raporu İçin
* Ömrünü Tamamlamış Araç/Teknik Uygunluk Raporu İçin
* PCB Arındırma/Teknik Uygunluk Raporu İçin

Web Design

Vivamus mauris felis, egestas iaculis blandit vulputate, convallis sit amet justo. Cras id orci felis. Duis lobortis blandit mollis. Donec in dignissim dui. Praesent vitae leo tempus turpis luctus convallis. Cras consectetur commodo ornare. Aliquam semper dignissim massa nec condimentum. Nunc tincidunt gravida velit, nec elementum erat aliquam aliquam. Fusce et risus orci. Aliquam at sapien in lacus interdum mattis nec at sem. Sed elit elit, vehicula a adipiscing vitae, dignissim in quam. Aliquam erat volutpat. Proin non massa nibh, sit amet placerat nibh. Aliquam posuere aliquam enim vitae euis. Morbi vestibulum porttitor pellentesque. Vestibulum ac pellentesque dolor. .

01

Planing

Nulla ipsum nunc, gravida tempus varius eu, eleifend non elit. Nam elementum iaculis lorem, et viverra magna tempus vitae. Phasellus pharetra luctus felis. Nullam turpis ante.

02

Designing

Nulla ipsum nunc, gravida tempus varius eu, eleifend non elit. Nam elementum iaculis lorem, et viverra magna tempus vitae. Phasellus pharetra luctus felis. Nullam turpis ante.

03

Development

Nulla ipsum nunc, gravida tempus varius eu, eleifend non elit. Nam elementum iaculis lorem, et viverra magna tempus vitae. Phasellus pharetra luctus felis. Nullam turpis ante.

04

Testing

Nulla ipsum nunc, gravida tempus varius eu, eleifend non elit. Nam elementum iaculis lorem, et viverra magna tempus vitae. Phasellus pharetra luctus felis. Nullam turpis ante.

Photography

Vestibulum at hendrerit ipsum. Fusce sit amet nibh velit, vel accumsan justo. Sed mi ligula, pellentesque varius pretium et, bibendum non metus. Vestibulum vitae libero tortor, eu ullamcorper urna. Duis aliquam risus eu orci tristique non dictum sem feugiat. Nullam leo nibh, iaculis ac commodo ut, elementum vel tellus. Nunc vehicula, mi non pharetra condimentum, magna tellus rutrum quam, sit amet ultricies enim ipsum vitae urna. Etiam ac arcu velit, in sagittis tortor. Aliquam augue tellus, accumsan ut eleifend vitae, vehicula sed nulla. Nam vel orci risus, in imperdiet turpis. Ut aliquam tortor vitae augue ultricies hendrerit. Vivamus vel gravida lectus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Quisque elit tellus, eleifend ut fringilla quis, venenatis vel velit. Suspendisse quis interdum lorem.

Our Work

Options

Pattern:
colorPicker
expand